Leerlingenraad

Leerlingenraad ‘De Ester’

De Leerlingenraad 2020 – 2021 bestaat uit: Jari, Faith, Lisa & Rainha.

Zij hebben dit jaar voor hun verkiezing in hun groep een pitch gehouden.

Reglement Leerlingenraad

Artikel 1. De leerlingenraad
Op onze school De Ester hebben wij vanaf 18 februari 2011 een Leerlingenraad. De leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kiezen jaarlijks een leerling die namens hun groep in de leerlingenraad plaatsneemt.  De leerlingenraad komt onder schooltijd bijeen. De leerlingen en de begeleider stellen samen de agenda op. De begeleider zorgt voor het versturen van deze agenda.

Artikel 2. De samenstelling van de leerlingenraad

 1. De Leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen.
 2. De leden zijn ingeschreven op de school en maken deel uit van groep 5 t/m 8.
 3. Iedere (combi) groep, vanaf groep 5, kiest twee leerlingen voor de Leerlingenraad, vanuit elke jaarklas één.
 4. Een begeleider vanuit school heeft met een adviserende stem mede zitting in de Leerlingenraad.
 5. De begeleider geeft leiding aan de vergadering van de Leerlingenraad.

Artikel 3. De zittingsduur in de Leerlingenraad

 1. De leden van de Leerlingenraad uit groep 5 t/m 8 hebben zitting in de raad voor een periode van één schooljaar.
 2. Oud leden mogen zich weer herkiesbaar stellen, wanneer zich geen andere kandidaten aanbieden voor het nieuwe zittingsjaar.

Artikel 4. De verkiezingen voor de leerlingenraad

 1. Ieder groep bepaalt haar eigen procedure, mits deze gelijkenissen vertoont met de landelijke verkiezingen. Verkiezingen gaan op basis van vrijwilligheid. Uit de vrijwilligers worden er door de medeleerlingen twee leerlingen gekozen.

Artikel 5. De bevoegdheden van de Leerlingenraad:

 1. De Leerlingenraad komt onder schooltijd bijeen.
 2. Jaarlijks zullen er 3 tot 4 bijeenkomsten worden gehouden.
 3. De Leerlingenraad mag over diverse aangelegenheden op school praten, zoals bijvoorbeeld: De speelplaats, spelletjes, normen, waarden, regels, afspraken, veranderingen schooltijden, aanschaf materialen, invulling feesten etc.
  De Leerlingenraad mag over dergelijke zaken voorstellen doen of haar mening kenbaar maken aan de directie.
 4. De Leerlingenraad kan voor het vormen van haar mening haar achterban raadplegen.
 5. De Leerlingenraad is niet bevoegd om personen te bespreken.
 6. De leden van de raad krijgen van de groepsleerkracht, voor en/of na een vergadering, de tijd om agendapunten en besluiten te bespreken met hun groep.
 7. De leden van de raad kunnen ouders en leerlingen over hun activiteiten informeren via de website en Parro.
 8. De begeleider verzorgt de notulen.

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester