Medezeggenschapsraad

Klik hier voor documenten van de MR: documenten

De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd dan wel ongevraagd advies over alle zaken die op De Ester betrekking hebben. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR overlegt vijf keer per jaar, waarbij de directie aanwezig is. De overleggen gaan over het besteden van geld, de kwaliteit van ons onderwijs en beleidsmatig zaken als bijvoorbeeld het vaststellen van de formatie, vakanties en vrije dagen. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda, gemaakte notulen, het activiteitenplan, het jaarverslag en het financieel verslag zijn te vinden op de website.

Email: mr.de-ester@optimusonderwijs.nl                                 

Samenstelling MR

Miranda Lingsma (ouder)

Karin Bens (ouder)

Suzanne van Mierlo (team)

Marieke Keijzers (team)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Optimus, de onderwijsstichting waartoe onze school behoort, bestaat uit leden die zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onderwijs aangesloten school. De GMR vergadert zo’n 10 keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau (overkoepelend voor Optimus) geregeld worden. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur van Optimusaanwezig.

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester