Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken. Over sommige zaken adviseren ze en soms hebben ze ook beslissingsrecht, dat is dan wettelijk vastgelegd. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR overlegt vijf tot zes keer per jaar, waarbij de directie aanwezig is. De overleggen gaan over het besteden van geld, de kwaliteit van ons onderwijs en beleidsmatig zaken als bijvoorbeeld het vaststellen van de formatie, vakanties en vrije dagen. Deze vergaderingen zijn openbaar, en dus voor iedereen toegankelijk. De agenda, notulen, de jaarplanning en het jaarverslag zijn te vinden op deze website.

Email: mr.de-ester@optimusonderwijs.nl                                

Samenstelling MR

Miranda Lingsma (ouder)

Karin Bens (ouder)

Suzanne van Mierlo (team)

Marieke Keijzers (team)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Optimus, de onderwijsstichting waartoe onze school behoort, bestaat uit leden die zijn voorgedragen via een MR van een bij Optimus aangesloten school. De GMR vergadert zo’n 10 keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau (overkoepelend, dus voor Optimus) geregeld worden. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur van Optimus aanwezig.